Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky popisujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci, odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a s používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Predávajúci

/predávajúci tovaru a prevádzkovateľ internetového obchodu na www.hesam.sk/

Štúrova 11
900 25  Chorvátsky Grob

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Slovenská republika

č. účtu: 2626734363/1100 Tatra banka a.s.

 /Ako viariabilný symbol uveďte číslo objednávky/

IČO: 35796260
DIČ: 2021533173

IČ DPH: SK2021533173
Zapísané v registri: OR  OS  Bratislava I ,  oddiel  s.r.o. vložka číslo 22510/B /ďalej len predávajúci/

Kupujúci

Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu zo spoločnosťou HESAM s.r.o. /ďalej len kupujúci/

Objednávka

Pre platnosť objednávky musí kupujúci správne vyplniť údaje v objednávkovom formulári a osobné údaje. Tovar si kupujúci môže objednať  na internetovom obchode 24 hodín denne.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Ako viariabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Za záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje e-mail, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho dodania, na základe zvolených požiadaviek v odoslanej objednávke kupujúcim. Odpoveď prijatia objednávky zo systému sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Predávajúci oznámi kupujúcemu plánované dodanie tovaru, elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu až do doby kedy nepríde k záväznému potvrdeniu objednávky. Po záväznom potvrdení môže kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, ak predávajúci nedodrží stanovené podmienky pri objednávaní.
Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade ak sú zle vyplnené údaje kupujúceho v objednávke, napr. zle uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa,... Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky aj v prípade ak sa objednaný tovar už nevyrába, alebo sa zmenili jeho vlastnosti tak, že to výrazne mení uvedenú priemernú cenu na internetovom obchode. V týchto prípadoch sa komunikáciou s kupujúcim určí nový postup objednania. V prípade ak už kupujúci zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci. Dodacia lehota je do 14 dní od zaplatenia celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pre doručenie zásielok využívame služby Slovenskej pošty a.s. a UPS.

Predávajúci vystaví k tovaru daňový doklad - faktúru. V sume bude zahrnutý poplatok za doručenie tovaru, ak si kupujúci zvolí takúto formu dodania.

Poštovné za dodanie tovaru hradí kupujúci.

Tovar je možné prevziať aj osobne po dohode s predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o termíne a mieste osobného prevzatia tovaru.


Reklamačný poriadok a záruka

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.
V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho. Predávajúci je povinný ihneď po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, popis chyby a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Na tovar platí záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, treba o nej bezodkladne informovať predávajúceho. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.  Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Poštovné pri vrátení alebo reklamácii tovaru hradí kupujúci.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

© 2011 Všetky práva vyhradené Hesam - kvety, záhradné doplnky, sviečky, kahance. Webhosting by nic.sk